• Wat is de waarde van een bedrijf ?

  Een van de basisprincipes uit de economie is dat de prijs het evenwichtspunt is waar koper(s) en verkoper(s) het eens zijn. Indien u iets wenst te kopen of verkopen en er is geen aanbieder of vrager dan kan er ook geen sprake zijn van waarde of prijs. Voor courante goederen of aandelen op de beurs is er geen probleem alhoewel de prijs van aandelen nog wel eens wild kan schommelen volgens de stemming op de beurs … Voor een KMO ligt het meestal wat moeilijker.

  Wat houdt een waardebepaling dan in? Het is de vermoedelijke prijs die een redelijke koper zal willen betalen voor een bepaalde onderneming (of afdeling, of aandelenpakket…). Redelijk houdt hier in dat de koper rekening zal houden met toekomstige opbrengsten en risico’s want hij koopt natuurlijk met het inzicht op termijn zijn welstand te verhogen. In die zin zal er steeds gekeken worden naar de opbrengst en het risico in verhouding tot de investering. De verkoper zal uiteraard pas willen verkopen als ook hij een goede zaak doet. Een en ander draait dan ook sterk rond de verwachtingen naar de toekomst. Aangezien zelfs een kristallen bol hierbij niet helpt blijft een waardebepaling dus een schatting.

  Om toch enig houvast te hebben wordt daarom gekeken naar de balanswaarde en de opbrengsten van de recentste jaren. In de mate van het mogelijke wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen en marktomstandigheden, zowel goed als slecht, voor zover die nu reeds duidelijk zijn. Een aantal methodes laten toe waarden te berekenen waarvan dan meestal een gemiddelde genomen wordt als “de waarde”.

  Een aantal factoren kunnen sterke invloed hebben op de prijs, ondermeer tijdsdruk van een van de partijen, belangrijke marktopportuniteiten, synergieën enz…

  Overigens spelen niet alleen financiële elementen mee. Verkopers zien hun levenswerk en de mensen waarmee zij soms vele jaren samengewerkt hebben graag verder gaan in bekwame handen. Kopers kunnen ook geen jaren wachten op de geschikte opportuniteit die past qua regio, type activiteit en omvang en zijn daarom soms bereid een extra inspanning te doen.

 • Wat omvat een dossier ?

  Een dossier omvat een algemene beschrijving van het bedrijf, de activiteiten, het vastgoed, een samenvatting van de historische cijfers en in bepaalde gevallen prognoses. Jaarrekeningen en andere bijlagen kunnen toegevoegd worden. De bedoeling is om aan de kandidaat-overnemer op een bondige en duidelijke manier het aanbod voor te stellen.

  Een dossier wordt uitsluitend overhandigd na ondertekening van de gebruikelijke geheimhoudingsovereenkomst (in het jargon Non Disclosure Agreement of NDA genoemd). Dit bij voorkeur tijdens een persoonlijk onderhoud om kennis te maken en de zaak toe te lichten. Het dossier inzien verbindt de kandidaat tot niets behalve geheimhouding en het niet gebruiken van de bekomen informatie voor andere doeleinden dan de het evalueren van de overname opportuniteit.

 • Moet de verkoop van een zaak bij de notaris gebeuren ?

  Nee, dat is niet nodig als het gaat over aandelen of een handelsfonds. Het is daarom ook niet gebruikelijk om dit voor een notaris te doen want die kan niet veel meer doen dan de tussen koper en verkoper opgestelde overeenkomst een vaste datum verlenen. Hetzelfde bereikt men door de overeenkomst te laten registreren op het registratiekantoor.

  Soms wordt een aandelentransactie toch voor notaris gedaan maar dan vanwege een procedure die wél voor een notaris moet gebeuren zoals het wijzigen van statuten, kapitaalwijziging enz …

  De tussenkomst van een notaris is wel verplicht bij de verkoop van een vastgoed.

 • Verkoop op aandelen of verkoop van activa (handelsfonds) ?

  Dit is een fundamenteel verschil wat, blijkens onze ervaring, niet steeds goed begrepen wordt.

  Eerst en vooral : een vennootschap is een rechtspersoon die een “aparte” entiteit is met haar vermogen, bezittingen, schulden etc…

  Een handelsfonds is een geheel van activa, naam, goederen enz… dat eigendom is van een persoon (bij een éénmanszaak) of van een vennootschap.

  Een persoon die zijn handel drijft in een vennootschap kan dus een keuze maken. Hij kan de vennootschap verkopen óf de vennootschap kan haar handelsfonds verkopen. In het eerste geval wordt de koper eigenaar van de aandelen van de vennootschap die overigens gewoon verder gaat. In het tweede geval verkoopt de vennootschap haar handelsfonds en zij ontvangt de prijs. De eigenaar moet dan verder beslissen over de toekomst van de vennootschap, ontbinden of een andere activiteit ontplooien.

  Dit fundamentele verschil heeft uiteraard grote implicaties op de werkwijze en de fiscale afhandeling.

 • Wat kost een adviseur ?

  Het beroep van adviseur bij het overlaten van ondernemingen is niet gereglementeerd in tegenstelling tot dat van de Makelaar Vastgoed (Beroeps Iinstituut der Vastgoedmakelaars of BIV). Vastgoedmakelaars zijn bevoegd voor vastgoed en (klein-)handelszaken. Daarvoor gelden gebruikelijke tarieven. Voor de verkoop van vastgoed ligt dat op 3 à 5% van de verkoopswaarde.

  De tarieven voor andere adviesopdrachten verschillen van adviseur tot adviseur, niet in het minst omdat de dienstverlening verschilt van het enkel zorgen voor publiciteit in een of andere publicatie tot een full-service van opmaak dossier tot ondertekening koopovereenkomst. Gewoonlijk is er een vaste basisvergoeding (retainers fee, voorschot, dossierkost …) gecombineerd met een succesvergoeding die een percentage is op de verkoopprijs. Het is volkomen normaal dat de vergoeding bij full service een stuk hoger ligt voor het overlaten van een bedrijf dan voor de verkoop van een vastgoed, dit gezien de complexiteit van de opdracht en de discretie die veelal noodzakelijk is.

 • Wie betaalt de adviseur ?

  De opdrachtgever. Dat kan zowel de eigenaar van een bedrijf zijn die zijn aandelen wenst te verkopen als de vennootschap die een afdeling wenst te verkopen als een koper die de adviseur opdracht geeft om een bepaalde investering te zoeken.

  ABM gaat ervan uit dat het deontologisch niet correct is om aan koper én verkoper een vergoeding te vragen tenzij dat openlijk met beiden overeen gekomen wordt.

  In veel gevallen is de verkopende partij de opdrachtgever en wordt dus aan de koper geen vergoeding gevraagd.

 • Waar vind ik informatie over vennootschapswetgeving en decreten ?

  Op het web zijn er verschillende bronnen te raadplegen. Ondermeer :

  http://www.startersservice.be
  https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen
  http://www.vlaio.be 
  http://www.cci.be (website van de Kamers voor Handel en Nijverheid)

 • Wat betekent MBO, MBI, LBO ?

  MBO : Management Buy Out. Het management neemt het bedrijf of de afdeling over. Het voordeel is dat de managers de activiteit grondig kennen waardoor het risico voor de financiers kleiner is. Anderzijds is hun eigen kapitaal dikwijls véél te klein in verhouding met de waarde van de onderneming. Financiering is meestal het moeilijkste punt in deze.

  MBI : Management Buy In. Een extern management neemt het bedrijf over, meestal met een gedeelte eigen middelen aangevuld met risico kapitaal en leningen.

  LBO : Leveraged Buy Out. Hier wordt verwezen naar het hefboomeffect van de schuldenlast. Meestal gebruikt waar de financiers ook meerderheidsaandeelhouders zijn.

Algemeen